ANBI

Wat is een ANBI?


De ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling) is ons door de inspectie van de Belastingdienst per 1 januari 2015 verleend. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voorwaarden ANBI


Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het beleidsplan 2018 geeft inzicht in de manier waarop de Houtclub Ede het werk uitvoert om de doelstelling te bereiken. U vindt hierin de plannen voor de komende 3 jaar. Uiteraard vindt u ook de motivatie waarom we de Houtclub zijn gestart, welke doelstelling we nastreven en hoe we denken deze doelstelling te bereiken.

Voor informatie download Beleidsplan 2018.

JAARVERSLAG 2017 Van Stichting Houtclub Ede

Het jaar 2017 gaf de navolgende ontwikkelingen te zien:


Download het jaarverslag 2017 in pdf

Financieel verslag over het jaar 2017

Het jaar 2017 is financieel voor onze stichting redelijk verlopen. Vanwege de verhuizing van de Bospoort naar de huidige locatie hebben we de spaarrekening moeten aanspreken.

Het eerste half jaar is de boekhouding gedaan door penningmeester Piet Brands die door omstandigheden helaas hiermee moest stoppen. Als bestuur danken wij Piet voor zijn werkzaamheden. Vanaf het tweede half jaar neemt ondergetekende de boekhouding van Piet Brands over.

Door het in opdracht maken van projecten voor verschillende
opdrachtgevers heeft de club het financieel goed gedaan. De deelnemersgelden betalen € 2,50 per dagdeel en dat blijven wij handhaven. Dit kunnen we doen, omdat we weer nieuwe deelnemers hebben kunnen verwelkomen waar we erg blij mee zijn.

De kostenposten van o.a. uitgave klein materiaal, schoonmaakmiddelen, onderhoud, koffie en thee blijft ook dit jaar weer stijgen waar wij niet omheen kunnen.

Met subsidiegeld, donaties, giften en het uitvoeren van projecten kunnen wij het komende jaar weer vooruit.

Het exploitatie overzicht geeft een goed beeld van wat er het afgelopen jaar is bereikt.

G. van Zoest (Penningmeester)

Download de “exploitatie en begroting 2017” in pdf

  Begroting RealisatieRealisatieRealisatieRealisatieRealisatieVerschil
201720172017201720172017tussen
codeBatenKas geoormerktrek. courantspaarrekCumbegroting
...19...98...44en realisatie
110Bijdrage deelnemers € 10.200,00 € 2.639,75 € 4.309,69 € 6.949,44 € 3.250,56
111Verkoop hout deelnemers € 300,00 € 373,95 € 6,22 € 380,17 € -80,17
112Projecten € 1.000,00 € 300,00 € 1.047,50 € 1.347,50 € -347,50
113Verkoop oude machines € - --
114Rente Bank € 100,00 € 11,11 € - € 29,93 € 41,04 € 58,96
115Subsidie € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 -
116Derden /Participanten € 2.200,00 € 2.305,00 € 2.305,00 € -105,00
117Sponsoring / GIFTEN / Fondsen € 400,00 € 58,28 € 1.604,25 € 1.662,53 € -1.262,53
119Bridge club Bennekom € 70,00 € 70,00 € -70,00
120Pol eindafrekening € 649,00 € 649,00 € -649,00
121verkoop materialen € 315,00 € 315,00 € -315,00
kruisposten € 9.368,02 € 9.368,02
verzekeringen € 213,35 € 213,35 € -213,35
Gas/Electra Wolbers € 1.200,00 € 1.200,00 € -1.200,00
intering eigen vermogen € 800,00
€ 40.501,05 € 800,00
Baten totaal € 31.000,00 € 3.371,98 € 11,11 € 37.088,03 € 29,93 € 40.501,05 € -133,03
LastenKasGeoormerktrek. courantspaarrekcum
210Aanschaf nieuwe machines en gereedschappen. € 3.000,00 € 225,37 € 225,37
211Onderhoud machines en gereedschappen € 2.000,00 € 827,38 € 827,38
212Uitgaven klein materiaal € 200,00 € 1.336,75 € 1.336,75 € -1.336,75
213Verzekeringspremie € 1.500,00 € 1.008,54 € 1.008,54 € 491,46
214Bestuurskosten/vergaderingen/KvK € 500,00 € 151,70 € 151,70 € 348,30
215Administratie € 500,00 € 528,21 € 528,21 € -28,21
216Kosten bank € 200,00 € 175,51 € 175,51 € 24,49
217Huur € 10.000,00 € 17.466,72 € 17.466,72 € -7.466,72
218Attenties € 300,00 € 159,00 € 159,00 € 141,00
219Reiskosten dagdeelleider/vervoerskosten € 200,00 € 186,00 € 186,00 € 14,00
220Kosten koffie & thee € 1.500,00 € 221,37 € 221,37 € 1.278,63
221voorschot GWS € 6.500,00 € 4.541,00 € 4.541,00 € 1.959,00
222Retour subsidie € - € 50,00 € 50,00 € -50,00
223Aanschaf hout € 800,00 € 280,25 € 280,25 € 280,25
224Verhuizen € - € 1.385,45 € 1.385,45 € -1.385,45
225Opleiding € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 73,50
226Persoonlijke beschermingsmiddelen € 100,00 € 10,36 € 10,36 € 89,64
227Publiciteitsacties € 500,00 € 504,25 € 504,25 € -4,25
230Uitgaven Projecten € 700,00 € 174,68 € 174,68 € 525,32
232Schoonmaakmiddelen € 300,00 € 159,96 € 159,96 € 140,04
233Onvoorzien kosten inrichting € - € 357,24 € 357,24 € -357,24
Kruisposten € 3.326,98 € 11,11 € - € 6.029,93 € 9.368,02
Zaterdagopenstelling € 1.200,00 € 30,00 € 420,00 € 450,00 € -750,00
Onvoorzien/laptop € 800,00 € 15,00 € 2.467,00 € 2.482,00 € -1.682,00
Borg € - € - € - € -
Resultaat € - € 4.324,79 € -6.000,00 € -1.675,21
€ 40.501,05 € -1.808,24
Totale lasten € 31.000,00 € 3.371,98 € 11,11 € 37.088,03 € 29,93 € 40.501,05
€ -6.000,00
€ 4.324,79
€ -1.675,21