ANBI

Wat is een ANBI?


De ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling) is ons door de inspectie van de Belastingdienst per 1 januari 2015 verleend. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voorwaarden ANBI


Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.
Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan, de functie van de bestuurders. Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders het beloningsbeleid
 • Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling?
 • Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.
 • Lees meer over de beloning voor bestuurders.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten een financiële verantwoording

Ik heb nog geen beleidsplan ontvangen, voorzover ik weet. Is wel verplicht om te publiceren!

De Jaarvergadering  vond op 21 februari 2017 plaats onder grote belangstelling. Er werd zeer positief gereageerd op de huidige locatie en het gevoerde beleid. Ondanks enkele opzeggingen en een sterfgeval is er een enorme toename van deelnemers. Momenteel zijn er 150 deelnemers. Ook zijn er nog deelnemers in de muziekbouw.
De heer Ton Stuiver trad af als voorzitter van Stichting Houtclub Ede. Eind 2014 had hij al aangegeven deze functie van C. Teeuw voor 1 jaar over te willen nemen. Uiteindelijk werd dit 1 jaar en 3 maanden.

De opengevallen functie werd door de secretaris Marijke Christiaans als ad interim ingevuld. Na drie maanden werd de definitieve functie-verdeling binnen het bestuur als volgt:

 • Voorzitter:
 • Secretaris:
 • Penningmeester:
 • 2e secretaris, 2e penningmeester en notulist:
 • Bestuurder
 • extra adviseurs vanuit de Dagdeelbegeleiders:
 • Coördinator Dagdeelbegeleiding:

Marijke Christiaans,
Jos Oosterbaan,
Piet Brans,
Peter Niemantsverdriet,

 

Co de Meer,

Rein Jansen,

Chris Lughthart.

 

 • Voorzitter: Marijke Christiaans,
 • Secretaris: Jos Oosterbaan,
 • Penningmeester: Piet Brans,
 • 2e secretaris, 2e penningmeester en notulist: Peter Niemantsverdriet,
 • Bestuurder Co de Meer en
 • als extra adviseurs vanuit de Dagdeelbegeleiders: de heren Rein Jansen, Coördinator Dagdeelbegeleiding en de heer Chris Lughthart.

Co de Meer heeft helaas door familieomstandigheden zijn functie weer neer moeten leggen.

Bestuurlijke functie vacant:

Er is door het wegvallen van Co de Meer een bestuursfunctie vacant.

 • De dagdeelbegeleiders en vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de complete inrichting en het goed functioneren van de apparatuur in de hal, verdienen van ons allen grote waardering daarvoor.
 • Onze website wordt door de webmaster Peter Niemantsverdriet verzorgd, deze heeft het afgelopen jaar de taken van Jan Kingma overgenomen. Wij danken de heer Kingma voor jarenlange trouwe dienst en het ‘up to date’ houden van de site. Persberichten met bijpassende foto’s zijn dit jaar aan de media voor opname voorgelegd en doorgaans voor publicatie overgenomen.
 • Het machinepark is in belangrijke mate doorlopend vernieuwd, dankzij de gewaardeerde subsidies van o.a. de Stichting Idee en Uitvoering. Daarmee is de veiligheid optimaal gegarandeerd.
 • Ook het Oranjefonds heeft ons in 2016 enorm gesteund met een subsidie voor het opstarten van de senioren-dag (dinsdag), die goed bezocht wordt.
 • Ook nu weer waren er vergaderingen en een lunch georganiseerd, voor versteviging van de banden tussen het bestuur en onze dagdeelleiders. Zij zijn immers de spil waarop de houtclub draait en zij vervullen hun vrijwillige taak belangeloos en met enthousiasme!

Dit jaar valt ondanks enkele opzeggingen en het wegvallen van een enkele deelnemer door overlijden, een enorme toename van deelnemers te melden: liefst 150 deelnemers tellen we momenteel, dit is naast de deelnemers muziekbouw.

Subsidies zijn verstrekt door:

 • De Stichting Idee en Uitvoering,
 • Het Oranjefonds
 • De Gemeente

Samen met de eigen bijdragen en de opbrengsten uit projecten, leidde dit alles tot toename van het batig saldo.

Was het vorig jaar nog groot feest met de ingebruikname van de huidige hal, nu vernamen we, dat we uiterlijk augustus 2017 de huidige locatie moeten hebben verlaten, de problemen met de verhuurder konden ondanks bemiddeling van de Gemeente niet opgelost worden.

Het bestuur is dan ook continu druk met het zoeken naar andere huisvesting en is daarvoor bij verschillende instanties druk doende.

Het bestuur heeft haar taken met grote inzet vervuld, waarvoor dank en waardering wordt uitgesproken.

Download het jaarverslag 2016 in pdf

 Begroting RealisatieBegroting
201620162017
Baten
Bijdrage deelnemers420046969000
Verkoop hout deelnemers400513.95300
Projecten1600961.441000
Verkoop oude machines00
Rente Bank12064.47100
Subsidie160001600016000
Derden /Participanten6001340200
Sponsoring/GIFTEN/ Fondsen52003483.56400
Participanten02000
Credit nota's / Muziek faciliteiten701.271200
Verkoop mat. Gem / Intering eigen vermogen720800
kruisposten11505.33
Totale Baten2812039986.0231000
Lasten
Aanschaf nieuwe machines en gereedschappen.50003774.873000
Onderhoud machines en gereedschappen450259.882000
Uitgaven klein materiaal2501366.29200
Verzekeringspremie1000478.461500
Bestuurskosten/vergaderingen/KvK15015.58500
Administratie150731.45500
Kosten bank300254.81200
Voorzieningen ,s Heeren Loo/huur Bospoort1000010000.0810000
Attenties250412.5300
Reiskosten dagdeelleider/vervoerskosten150140200
Kosten koffie & thee750228.471500
Kamer van koophandel/voorschot GWS580058086500
Aanschaf hout5001606.81800
Opleiding1500200
Persoonlijke beschermingsmiddelen500100
Publiciteitsacties8000500
Uitgaven Projecten1200231700
Schoonmaakmiddelen15013.88300
Onvoorzien kosten inrichting750
kruisposten11505.33
Zaterdagopenstelling01200
Onvoorzien/Laptop270642.65800
Totale lasten37470.06
Resultaat02515.960
Totale Lasten2812039986.0231000