ANBI

Wat is een ANBI?

De ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling) is ons door de inspectie van de Belastingdienst per 1 januari 2015 verleend. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het beleidsplan 2018 geeft inzicht in de manier waarop de Houtclub Ede het werk uitvoert om de doelstelling te bereiken. U vindt hierin de plannen voor de komende 3 jaar. Uiteraard vindt u ook de motivatie waarom we de Houtclub zijn gestart, welke doelstelling we nastreven en hoe we denken deze doelstelling te bereiken.

Voor informatie download Beleidsplan 2018.

Het bestuur bestaat in 2018  uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Marijke Christiaans,
  • Secretaris: Peter Niemandsverdriet,
  • Penningmeester: Bert van Zoest,
  • Bestuurder Co de Meer
  • als extra adviseurs vanuit de Dagdeelbegeleiders: de heren Rein Jansen,

Het jaarverslag 2018

 EINDBALANS december 2017 Bedrag  EINDBALANS december 2018 Bedrag      
Geoormerktbedrag verzkering……..196250 Geoormerktbedrag verzkering……..196250.63
Bedrijfsspaarregeling…………………….4410636.11 Bedrijfsspaarregeling…………………….4410634.78
Rekening courant…………………………..988097.28 Rekening courant…………………………..9816283.46
Kas leden20 Kas leden247.5
Liquide middelen25003.39 Liquide middelen33416.37
Huur januari 20191200
Borg3600
Debiteuren reeds betaald 20174800
Totaalbezit29803.39Totaalbezit38216.37
Crediteuren reeds ontvangen 20182833.32Gem Sub. reeds ontvangen 20192833.32
Eigen vermogen26970.07Eigen vermogen35383.0535383.05
-26970.07
Totaal schuld29803.39 Totaal schuld38216.378412.98