ANBI

Wat is een ANBI?


De ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling) is ons door de inspectie van de Belastingdienst per 1 januari 2015 verleend. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voorwaarden ANBI


Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het beleidsplan 2018 geeft inzicht in de manier waarop de Houtclub Ede het werk uitvoert om de doelstelling te bereiken. U vindt hierin de plannen voor de komende 3 jaar. Uiteraard vindt u ook de motivatie waarom we de Houtclub zijn gestart, welke doelstelling we nastreven en hoe we denken deze doelstelling te bereiken.

Voor informatie download Beleidsplan 2018.

De Jaarvergadering  vond op 21 februari 2017 plaats onder grote belangstelling. Er werd zeer positief gereageerd op de huidige locatie en het gevoerde beleid. Ondanks enkele opzeggingen en een sterfgeval is er een enorme toename van deelnemers. Momenteel zijn er 150 deelnemers. Ook zijn er nog deelnemers in de muziekbouw.


[/x_columnize]

Download het jaarverslag 2016 in pdf

 Begroting RealisatieBegroting
201620162017
Baten
Bijdrage deelnemers420046969000
Verkoop hout deelnemers400513.95300
Projecten1600961.441000
Verkoop oude machines00
Rente Bank12064.47100
Subsidie160001600016000
Derden /Participanten6001340200
Sponsoring/GIFTEN/ Fondsen52003483.56400
Participanten02000
Credit nota's / Muziek faciliteiten701.271200
Verkoop mat. Gem / Intering eigen vermogen720800
kruisposten11505.33
Totale Baten2812039986.0231000
Lasten
Aanschaf nieuwe machines en gereedschappen.50003774.873000
Onderhoud machines en gereedschappen450259.882000
Uitgaven klein materiaal2501366.29200
Verzekeringspremie1000478.461500
Bestuurskosten/vergaderingen/KvK15015.58500
Administratie150731.45500
Kosten bank300254.81200
Voorzieningen ,s Heeren Loo/huur Bospoort1000010000.0810000
Attenties250412.5300
Reiskosten dagdeelleider/vervoerskosten150140200
Kosten koffie & thee750228.471500
Kamer van koophandel/voorschot GWS580058086500
Aanschaf hout5001606.81800
Opleiding1500200
Persoonlijke beschermingsmiddelen500100
Publiciteitsacties8000500
Uitgaven Projecten1200231700
Schoonmaakmiddelen15013.88300
Onvoorzien kosten inrichting750
kruisposten11505.33
Zaterdagopenstelling01200
Onvoorzien/Laptop270642.65800
Totale lasten37470.06
Resultaat02515.960
Totale Lasten2812039986.0231000